Kalendari

Takvimi

Takvimet Tjera

Publikimet e Fundit

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevojshëm, pasi që me këtë bën një konstatim të gabuar. Vendimi i muxhtehidit në këtë çështje është paragjykim e jo bindje,...
Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër të madh të ajeteve të cilat janë të zhdukura dhe të fshehura... a mundë që në bazë të gjuhës numerike të konsiderojmë këtë...
Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase mund. Si përkufizim, ixhtihadi është përshkruar shpenzim i plotë i energjive nga ana e një juristi për të deduktuar, me një...
Në xhaminë "Shejh Zayed" në Vushtrri ka ndodhur një incident fizik, në të cilin janë përfshirë imami Bedri Halili dhe disa vehabistë. Kështu pohojnë burime të Veriu.info që ishin të prezent në momentin e ndodhjes kacafytjes...
Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nëse nuk mund ta bëjnë këte, nëse nuk deshirojnë ta pranojnë Fenë Islame (për çka nuk i detyron askush), atëherë së paku mos...

Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nës...

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevo...

Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase m...

Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër ...

Artikujt e Rastit - Ndoshta nuk i keni lexuar

Në tetor të këtij viti, ajo mori pjesë në manifestimin "Takimet e Gjeçovit", ku pasi përshëndeti priftërinj zyrtarë të Kishës katolike me një deklamim që gufonte prej gjoksit të saj dhe të pranishmit tjerë, ajo me raketa...
Të lind njeriu më i dashur i Zotit dhe të mos reagosh pozitivisht është mjerim, të vjen në dritë vula e profetësisë dhe mos të çosh përshëndetje (salavat) mbi të është degradim. Bota sot e katërmbëdhejtë shekuj më parë...
Ulemaja e medhhebit hanefij mendon se distanca ndërmjet këmbëve në kijam (qëndrimit në namaz) duhet të jetë katër gishta. Bashkimi i këmbëve apo zgjerimi i tyre më shumë se katër gishta është mekruh sepse ky është qëndrim i...
Selefizmi, si term fetar dhe politik i kohës së sotme, i shfaqur në vitet e fundit të shekullit XX-të, është nëndegë e vehabizmit, dhe formë e veçantë e interpretimit të mësimeve islame, e cila nuk njeh asnjërin nga shkollat...
Në radhë të parë falënderojmë Allahun e Madhërishëm, Zotin e botëve. I Lartësuar është Ai, ashtu siç ka dashur të jetë Ai dhe larg çdo dobësie dhe të mete është Ai, ashtu siç e meriton Ai të jetë larg tyre. Falënderojmë...
© albsunna.info | 2010-2014 | Designed by hoQJani @