Kalendari

Takvimi

Takvimet Tjera

Publikimet e Fundit

Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër të madh të ajeteve të cilat janë të zhdukura dhe të fshehura... a mundë që në bazë të gjuhës numerike të konsiderojmë këtë...
Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase mund. Si përkufizim, ixhtihadi është përshkruar shpenzim i plotë i energjive nga ana e një juristi për të deduktuar, me një...
Në xhaminë "Shejh Zayed" në Vushtrri ka ndodhur një incident fizik, në të cilin janë përfshirë imami Bedri Halili dhe disa vehabistë. Kështu pohojnë burime të Veriu.info që ishin të prezent në momentin e ndodhjes kacafytjes...
Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nëse nuk mund ta bëjnë këte, nëse nuk deshirojnë ta pranojnë Fenë Islame (për çka nuk i detyron askush), atëherë së paku mos...
Divergjencat e shkaktuara pas vdekjes së Osmanit r.a. dhe ardhjes së Aliut r.a. për halif, rebelimi i Muaviut kundër Aliut r.a. dhe problemet e tjera të asaj kohe, shkaktuan paraqitjen e katër sekteve të mëdha (shi'ite,...

Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nës...

Mevludi është ode heroike me elemente të poemës që i kushtohet jetës së Muhammedit a.s. Këtu përshkruh...

Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase m...

Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër ...

Artikujt e Rastit - Ndoshta nuk i keni lexuar

Është e vërtetë se të gjithë njerëzit nuk janë në një nivel të diturisë, prandaj ka nevojë që njerëzit të cilët nuk janë të thelluar në dituri, të ndjekin ata të cilët kanë studiuar rreth fesë, pasi ata më mirë i kuptojnë...
Sipas harixhive, mu'tezileve, zejdijve, selefijve, shumicës së kelamistëve esh'aritë, dhe Ibni Hazmit prej dhahirijve, të cilët punën (kryerjen e obligimeve fetare) e konsiderojnë pjesë të pandashme të imanit, imani shtohet...
Pyetja: Si mendoni për çështjen e shefatit (ndërmjetësimit)?
Shi'jat Ithneasherije (dymbëdhjetë imamët), janë grupi (sekti) i myslimanëve, i cili deklaroi, se Aliu ishte më i meritueshmi për të trashëguar kalifatin (udhëheqjen e myslimanëve pas vdekjes së Profetit), dhe jo dy Sheikhat...
Këtë festë të madhe të ashtuquajtur (viti i ri) të cilën e feston tërë bota, siç e festojmë edhe ne Maqedoni,Kosovë dhe Shqiperi, bie pyetja: A thua kemi të bëjmë diçka me këtë festë, apo thjeshtë i pasojmë të tjerët siç...
© albsunna.info | 2010-2014 | Designed by hoQJani @