Kalendari

Takvimi

Takvimet Tjera

Publikimet e Fundit

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevojshëm, pasi që me këtë bën një konstatim të gabuar. Vendimi i muxhtehidit në këtë çështje është paragjykim e jo bindje,...
Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër të madh të ajeteve të cilat janë të zhdukura dhe të fshehura... a mundë që në bazë të gjuhës numerike të konsiderojmë këtë...
Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase mund. Si përkufizim, ixhtihadi është përshkruar shpenzim i plotë i energjive nga ana e një juristi për të deduktuar, me një...
Në xhaminë "Shejh Zayed" në Vushtrri ka ndodhur një incident fizik, në të cilin janë përfshirë imami Bedri Halili dhe disa vehabistë. Kështu pohojnë burime të Veriu.info që ishin të prezent në momentin e ndodhjes kacafytjes...
Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nëse nuk mund ta bëjnë këte, nëse nuk deshirojnë ta pranojnë Fenë Islame (për çka nuk i detyron askush), atëherë së paku mos...

Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nës...

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevo...

Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase m...

Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër ...

Artikujt e Rastit - Ndoshta nuk i keni lexuar

Pyetja: Cili është mendimi juaj lidhur me festimin e mevludit (ditëlindjes së Profetit a.s.) dhe të festave të tjera fetare, si viti i i ri i Hixhrit, Israja dhe Miraxhi, etj.?
Në këtë artikull do t'u sjellim katërdhjetë e dy (42) argumente sahih për çështjen e mosngritjes së duarve në medh'hebin hanefi. Ky artikull është një riprodhim i një broshure të mrekullueshme e shkruar nga Mexhlis'ul-Ulema'...
"Çdo haxhi që viziton Mekken dhe Medinen do të vërejë se këto dy qytete nuk i ngjasojnë fotografive të vjetra që i ka parë nëpër sexhade të mureve të xhamisë së mahallës së tij apo në ndonjë shtëpi private". "Këto dy qytete...
Nga cilësitë e krijesave të cilat vehabinjtë ia përshkruajnë Krijuesit është edhe cilësia e të qeshurit. Ata flasin se hyjnia sipas tyre qeshet dhe këtë qëndrim e mbështesin me provat vijuese: Pejgamberi i Allahut a.s....
Duke u mbështetur në hadithin e Pejgamberit s.a.v.s. ku ka thënë: "Ai që heshtë nga e vërteta, është djalli që nuk flet" si dhe nga shumë argumente tjera autentike, dijetarët islam përfituan parimin islam me të cilin parim...
© albsunna.info | 2010-2014 | Designed by hoQJani @